Voorwaarden & Verzend- en Leveringsbeleid

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RONDE TAFEL LEUSDEN

Op het bestellen en ophalen van bestellingen via de webshop (de ‘webshop’) via actie.rondetafelleusden.nl (de ‘website’) zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

Deze algemene voorwaarden gelden ook voor klanten handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk afgewezen.

Door een bestelling te plaatsen geef je aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van het herroepingsrecht;

2. Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

3. Dag: kalenderdag;

4. De Stichting: de rechtspersoon die producten op afstand aan koper aanbiedt;

5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de koper of De Stichting in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Koper: diegene, die een koopovereenkomst inzake wijndranken sluit; 

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen De Stichting en de koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en De Stichting gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2: Identiteit van De Stichting

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De Stichting: Stichting Ronde Tafel Leusden

Vestigingsadres: De Pirken 2

Telefoonnummer: 06-42482418

Email: info@rondetafelleusden.nl

Bereikbaarheid klantenservice: 10:00-16:00 uur.

KvK-nummer: 83953329

Btw-identificatienummer: NL863046502B01

Artikel 3: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Stichting en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen De Stichting en koper.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij De Stichting zijn in te zien en zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4: Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als De Stichting gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden De Stichting niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt De Stichting onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door De Stichting is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft De Stichting passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal De Stichting daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De Stichting kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien De Stichting op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6: Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen opgave van redenen ontbinden. De Stichting mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper het product heeft ontvangen, of:

a) als de koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. 

Artikel 7: Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1

3. De koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als De Stichting hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8: Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan

1. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op een ondubbelzinnige wijze aan De Stichting, bij voorkeur via info@rondetafelleusden.nl.

2. Indien u binnen 14 werkdagen nadat u uw bestelling bij ons heeft opgehaald, bepaalde producten bij nader inzien toch niet wilt hebben, kunt u deze aan ons retourneren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking. Voor retourname kunt u contact opnemen met info@rondetafelleusden.nl of 06-42482418 die u dan het retourproces en geldende voorwaarden nader aan je zullen toelichten. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de originele verpakking en inhoud onbeschadigd is. De producten kunnen worden geretourneerd door deze te leveren aan De Pirken 2, te Leusden.

3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.

4. De koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 

Artikel 9: Verplichtingen van De Stichting bij herroeping

1. Als De Stichting de melding van herroeping door de koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De Stichting gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de koper heeft gebruikt, tenzij de koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de koper. 

Artikel 10: De prijs

1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11: Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De Stichting staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat De Stichting er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door De Stichting, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover De Stichting kan doen gelden indien De Stichting is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van De Stichting, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de koper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 12: Levering en uitvoering

1. De Stichting zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Toch kan het (door omstandigheden) voorkomen dat we jouw bestelling niet compleet kunnen uitleveren. Wij behouden ons het recht voor om de bestelling in delen of gedeeltelijk te leveren, bijvoorbeeld als een product niet voorradig is.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat De Stichting kenbaar heeft gemaakt op actie.rondetafelleusden.nl. 

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal De Stichting geaccepteerde bestellingen op de gecommuniceerde leverdatum op actie.rondetafelleusden.nl leveren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de overeengekomen leverdatum, bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden 

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal De Stichting het bedrag dat de koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij De Stichting tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan De Stichting bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de koper verschuldigde bedragen bij bestelling via de webshop te worden voldaan middels vooruitbetaling; 

2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan De Stichting te melden.

Artikel 14 – Klachtenregeling

1. De Stichting beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij De Stichting.

3. Bij De Stichting ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door De Stichting binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. De koper dient De Stichting in ieder geval 2 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen De Stichting en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

VERZEND- EN LEVERINGSBELEID

Na het plaatsen van uw bestelling gaan wij direct voor u aan de slag. Wij gaan uw bestelling voorbereiden zodat deze op een leuke manier door u in ontvangst kan worden genomen! 

Bezorgen jullie bestellingen aan huis? 

Ja, afhankelijk van het aantal bestellingen zal een bestelling kosteloos worden bezorgd. Als dit niet mogelijk is, kan de bestelling worden opgehaald op de Hank 136, te Leusden. 

Kan ik mijn bestelling annuleren?

Producten die u via deze webwinkel koopt kunt u 14 dagen na uw bestelling kosteloos annuleren. Na annulering van uw bestelling storten we het bedrag zo snel mogelijk terug naar uw rekening. 

Heb ik bedenktijd en kan ik het product retourneren?

Als u 14 dagen nadat u uw bestelling heeft opgehaald, uw bestelling wilt retourneren, dan kunt u dit kenbaar maken door te bellen of een bericht te sturen naar 06-42482418. Wij zullen u dan vertellen waar u uw bestelling kunt retourneren. Wij hopen echter, gezien de aard van deze actie, deze route niet te hoeven bewandelen. 

Contact

Heeft u vragen over uw bestelling, neem dan contact met ons op! Bel of stuur een bericht naar 06-42482418.